Romana
Engleza
    Studiile  teoretico – experimentale   realizate   în  IG-SSS-AR  începand  cu  1990  au  urmărit
redefinirea  geodinamicii  din perspectiva unei abordări neliniare, integrative, interdisciplinare. Au
fost  realizate  modele  teoretice  şi  tehnici  de  măsurare specifice noii paradigme, urmărindu-se
dezvoltarea  unui  cadru   ştiinţific  coerent,   capabil  să  conducă  la  o   mai  bună  întelegere  a
fenomenelor  legate  cauzal  de  acumularea  de  stres  în  zone  geodinamic active şi respectiv la
declanşarea cutremurelor de pământ.  O atenţie împortantă a fost acordată studiului fenomenelor
geofizice  care se  desfaşoară la  interfata
CrustăAtmosferă,  atât  în  zone  urbane  cât  şi  în
zone  geodinamic  active,  atât  din  România  cât şi din străinătate (Franţa, Belgia, Reunion etc.),
urmărindu-se  implicarea  competenţelor  specifice  ştiinţelor  geonomice  în  studiile  de mediu în
general,  respectiv  a  celor legate de calitatea vieţii în zone urbane în mod special, şi întelegerea
proceselor de sustenabilitate a vieţii pe Terra.
Printre temele abordate, finalizate prin:
definirea unor metodologii originale de realizare a măsurătorilor geodinamice din
perspectiva  unei abordări  integrative,  bazate  pe  o  paradigmă a Complexităţii,  

proiectarea  şi  realizarea  de aparatură experimentală specială, destinată studiului
cuplajelor mecano-electrice, mecano-termice şi mecano-electromagnetice specifice
proceselor  desfăşurate  în  zone  cu  activitate  antropică  ridicată  precum  şi

elaborarea de tehnologii de procesare avansată a datelor furnizate de senzori diferiţi
(data mining), amintim:
Universalitate în procesul de fragmentare/agregare (clusterizare)  a materiei solide
din  univers;  caracteristici  ale  procesului  de  auto-organizare, consecinţe pentru
geodinamica experimentală;

Metodologii destinat e procesării multiparametrice a datelor preluate de la
observatoare  de  geodinamică  situate în medii diferite (zone cu activitate
antropica ridicată, zone geodinamic active);

Studiul  interacţiunii  VIU - NEVIU,  cu  aplicabilitate  în   întelegerea  proceselor
biogeofizice şi  în  generarea  cadrului teoretico-experimental privind definirea
biosenzorilor specializaţi în sesizarea stărilor critce, premergatoare declanşării
cutremurelor de pământ.
A.
B.
C.
  Experienţa  acumulată  de-a  lungul  a  două  decenii  de  cercetare  ştiinţifică  interdisciplinară
privind  direcţiile  de interes  schiţate  mai sus a  permis elaborarea unui prim nivel de integrare a
cunoştinţelor  din  domeniul  geoştiinţelor,  fapt  materializat prin lucrarea publicată
“Geodinamica
– o viziune integrată asupra planetei Pământ”
.  Acest  mod  de abordare, integrativă şi bazat pe o
tratare  neliniară a  fenomenelor  naturale   este  azi  acceptat  şi utilizat de comunitatea ştiinţifică
mondială, devenind o procupare prioritară, fapt evidenţiat de programele
C&D ale UE sau de PN.

  O  formă   explicită   privind   importanţa   studiului   din   perspectiva   ştiinţei  Complexităţii  a
fenomenelor naturale o găsim în cadrul studiului
“Living Roadmap for Complex Systems Science”
realizat  în  cadrul  Programului Cadru 6.  În  acest document programatic se menţionează explicit
faptul că:  
“Noua ştiinţă a Complexităţii va deveni  pilonul  central  în structurarea societăţii bazate
pe  Cunoaştere”
.  Modul  de  abordare, metodologia şi tehnicile furnizate de această paradigmă a
Complexităţii
 “va  genera  un  mod  radical  nou  de  a  înţelege  fizica,  biologia,  ecologia  dar şi
sociologia,  economia  şi  ştiinţele  educaţiei”
.  În principiu, această abordare se va constitui într-o
punte  metodologică  capabilă  să  unească  coerent  discontinuitatea local-global, într-o manieră
unitară conceptual şi aplicată
“de la organisme la ecosisteme, de la atomi la materiale şi produse,
de  la  calculatoare  la  internet,  de  la  gene la  societate”
,  fiind în acest sens o abordare inter şi
trans-disciplinară.  Difuzia   în   societatea   ştiinţifică  a  acestei   paradigme  este  în  măsură
“să
accelereze  fluxul  de  cunoştinţe  între  discipline”
 cu  impact  esenţial  în dezvoltarea societăţii în
condiţiile unei dezvoltări durabile.

 Experienţa  acumulată  de  
IG-SSS-AR  în  acest  domeniu  al Complexităţii,  în  structurarea de
observatoare  capabile să evidenţieze  fenomene  desfaşurate  la  interfaţa
Crustă – Atmosferă
- Hidrosferă
într-o manieră specifică utilizării procesării avansate de semnale de tip:Data Mining
în  reţele  neurale  cu  auto-clasificare
,  este în măsură să justifice  afirmaţia conform căreia este
necesară   intensificarea    procesului   educational,   de    transfer   de   cunoştinţe   şi
metodologie  către  mediul  academic şi de cercetare / dezvoltare, în vederea creşterii
capacităţii  de  comunicare  în  cadrul  proiectelor   internaţionale  de  cercetare  (FP7),
respectiv a capacităţii  creative a oamenilor de ştiinţă de a valoriza în plan economic şi
social potenţialitatea acestei paradigme.

   În acest context, consideram că IG-SSS-AR  şi  Catedra UNESCO de Geodinamică  este  în
masură  să  işi  asume  responsabilitatea  de  a iniţia şi  coordona o  serie  de  acţiuni  menite să
contribuie  la
definirea Ştiinţei Întregului Pământ şi la formarea specialiştilor cu abilităţi de
a activa în acest domeniu.
| Despre Noi | Cercetare | Resurse | Evenimente | Galerie | Contact |     © 2010 - Centrul pentru Studii Complexe